Recent Changes

Wednesday, November 9

 1. page Arvot edited ... on muodostettu vanhempien ja koko vanhempien, koulun henkilöstön henkilöstön, oppilaiden…
  ...
  on muodostettu vanhempien ja kokovanhempien, koulun henkilöstönhenkilöstön, oppilaiden ja kyläläisten kanssa käydyissä keskusteluissa.käytyjen keskustelujen pohjalta.
  Koulu kylässä, kylä koulussa:
  Modernin palvelun kyläkeskus Ihastjärvellä
  Oppia ikä kaikki!
  Jokaisesta aamusta kiitollinen; avoin ikkunanäkymä
  - voimaantuminen: tavoitteellisuus, onnistumiset ja elämykset, positiivinen palaute, yhteisten kokemusten jakaminen
  - yhteisöllisyys: yhdessä tekeminen, toisten huomioiminen, hyödynnetään kaikkien tietotaito, epäitsekkyys
  - käyttäjälähtöisyys, osallisuus
  - elinikäinen oppiminen
  - elämänilo
  - hyvinvointi
  - ihastjärveläisyys
  - elämänkaariajattelu

  Rauhallisen ja turvallisen elinpiirin säilyttäminen.
  Luonnon kunnioittaminen
  (view changes)
  5:36 am
 2. page Toiminta-ajatus edited Ihastjärven koulun toiminta-ajatus ohjaa koko koulun henkilöstön näkemys koulun toiminnasta ja …

  Ihastjärven koulun toiminta-ajatus ohjaa koko koulun henkilöstön näkemys koulun toiminnasta ja sen kehittämisestä.
  Elämänilo päälle Ihastjärven koulussa!
  Elämänilo on:
  tarttuu
  on sitä, että:
  - tarttuu
  hetkeen, nauttii
  ...
  mitä on
  saa

  - saa
  olla oma
  ...
  missä on
  turvallinen

  - on turvallinen
  olo
  yrittäminen

  - pitää yrittämistä
  lopputulosta tärkeämpi
  yhteiset
  tärkeämpänä
  - on yhteiset
  säännöt
  yhteen

  - puhalletaan yhteen
  hiileen puhaltaminen
  avoimuus
  kannustaminen

  - ollaan avoimia
  - kannustetaan
  ja positiivisuus
  Tärkeänä
  ollaan positiivisia
  Erityisen tärkeää
  on huomioida
  ...
  elämän kunnioitus.
  Kasvaminen

  Koulussamme kasvetaan
  elämää varten
  ...
  ja ympäristöstään. TärkeänäTärkeää on antaa
  (view changes)
  5:21 am

Wednesday, November 2

 1. page space.menu edited ... 6. Koulun tuntijako ja opetuksen painotukset 7. Yhteistyö siirtymävaiheissa 8. Yhteistyö …
  ...
  6. Koulun tuntijako ja opetuksen painotukset
  7. Yhteistyö siirtymävaiheissa
  8. YhteistyöYhteistyö muiden tahojen
  9. Esiopetus
  10. Koulun toiminnan arviointi
  (view changes)
  10:10 am

Tuesday, November 1

 1. page Aihekokonaisuuksien toteuttaminen edited ... osalta tarkoittaa pohjoisen itäisen alueen yläkoulun eli Kalevankankaan Lyseon koulun k…
  ...
  osalta tarkoittaa pohjoisenitäisen alueen yläkoulun eli KalevankankaanLyseon koulun kanssa
  {1107734959_e8148c728d_b.jpg} Lukuvuoden 2007-08 teemakokonaisuudet
  (view changes)
  10:21 pm
 2. page Esiopetus edited ... Esikoululaiset ovat 1-luokan 1. ja 2. luokan oppilaiden kanssa Koulumme noudattaa Mikkeli…
  ...
  Esikoululaiset ovat 1-luokan1. ja 2. luokan oppilaiden kanssa
  Koulumme noudattaa Mikkelin kaupungin esiopetussuunnitelmaa, joka on tullut voimaan 1.8.2006.
  (view changes)
  1:13 pm
 3. page Johtamiskulttuuri edited Ihastjärven koululla on rehtori ja vararehtori, jotka molemmat ovat luottamustoimisia. ... käytä…
  Ihastjärven koululla on rehtori ja vararehtori, jotka molemmat ovat luottamustoimisia.
  ...
  käytävillä kehityskeskusteluilla.
  Koulussamme kunnioitetaan työyhteisön jäsenten avoimuutta ja ainutlaatuisuutta sekä sitä, että kaikilla on hyvä olla.
  Johtaminen ja päätökset perustuvat keskustelevaan demokratiaan.
  ...
  tehdä työnsä sekä kouluttautua lisää omien näkemyksiensä,
  (view changes)
  12:49 pm
 4. page oppimisymparistonkuvaus edited ... Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöi…
  ...
  Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.
  4.1 Fyysinen oppimisympäristö
  1.1.2012 alkaen koulu toimii Ihastjärven vanhan koulun paikalle tehdyssä uudessa ajanmukaisessa rakennuksessa, jossa on kolme luokkahuonetta, erityisopetuksen huone, ryhmätyötila, aula/ruokala, keittiö, teknisen työn tilat, liikuntasali pukuhuonetiloineen, rehtorin huone ja henkilökunnan tilat. (liitteenä pohjapiirustus?). Piha-alueella on kunnostettu vanha saunarakennus, aittarakennus kesäkioskiksi sekä parakki, jota käytetään toistaiseksi varastotilana.
  Koulun piha-alueen ja kentän kunnostus on tulossa.
  Koulu sijaitsee metsäluonnon ympäröimänä Ihastjärventien varressa.

  Koulu toimii vuonna 1898 valmistuneessa ja 1975 peruskorjatussa rakennuksessa, jossa on käytössä kolme luokkahuonetta. Lisäksi koulun käyttöön on otettu entinen opettajan asunto, johon on sijoitettu monistus-, pienryhmä ja henkilökunnan taukotilat sekä rehtorin työhuone. Pihalla on opetuskäytössä väliaikainen parakkirakennus, jossa on teknisentyön tilat sekä pukuhuonetila, jota käytetään myös sisäliikuntatilana. Koululla on oma keittiö, jossa valmistetaan koululle ruoka. Koulun piha-alueella on myös vanha saunarakennus, varasto ja kellari. Koulun läheisyydessä on pururata sekä iso hiekkakenttä. Uimaopetus toteutetaan Rantakylän viihdeuimalassa. Koululla käy viikoittain kirjastoauto.
  Sisäliikuntatunteja sekä teknisentyön tunteja joudutaan järjestämään kaupungin muissa kouluissa tilojen puutteen takia.
  (view changes)
  12:55 am

Monday, October 31

 1. page toimintakulttuurinkuvaus edited ... 3.2 Tiedonkulku Vastuu tiedottamisesta on rehtorilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiedotus…
  ...
  3.2 Tiedonkulku
  Vastuu tiedottamisesta on rehtorilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiedotusjärjestelmäämme tehden siitä mahdollisimman kattavan ja joustavan. Sen tehtävänä on tavoittaa kaikki koulussa työskentelevät, oppilaat, huoltajat, ulkopuoliset tahot, kyläyhteisö ja muut sidosryhmät.
  ...
  internetistä osoitteesta http://ihastjarvi.vuodatus.net,www.ihastjarvi.wordpress.com sinne henkilöstö
  Henkilökunnan tiedottaminen tapahtuu opettajanhuoneen kalenterin avulla sekä työyhteisöpalavereissa. Lisäksi henkilökunnan sähköpostit tukevat tiedonkulkua.
  3.3 Sitoutuminen työyhteisössä
  ...
  Ihastjärven koulun keskeisenä pedagogisena ajatuksena on opettajien vahvoista aloista ponnistava osaaminen sekä mahdollisimman hyvän perusopetuksen toteuttaminen. Ohjaaminen, opettaminen ja oppiminen pyritään toteuttamaan konstruktivistisen pedagogiikan hengessä. Opetus- ja kasvatustyö nähdään kasvatuksena elämää varten korostaen lasten kokonaisvaltaista havaitsemista ja oppimista, heidän tunne-elämäänsä sekä toiminnallisuuttaan. Oppiminen nähdään oppijan omana aktiivisena taidon ja tiedon prosessina, jossa hän valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa pohjalta. Olennaista on oppijan oma kokeilu, ongelmaratkaisu ja ymmärtäminen. Kaikki osaaminen ja oppiminen edellyttävät tietojen ja taitojen yhteennivoutumista ymmärtämisen avulla. Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta hyödyntämään omat mahdollisuutensa ja kykynsä ja löytämään oma yksilöllinen tuloksia tuottava oppimistyylinsä. Opettajan hyvä oppilaantuntemus on tärkeää.
  3.5 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen
  ...
  osalta tarkoittaa pohjoisenitäisen alueen yläkoulun eli KalevankankaanLyseon koulun kanssa
  3.6 Koulun järjestysmääräykset
  Järjestysmääräyksien tavoitteena on taata koulutyön rauhallinen sujuminen ja edistää kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräykset koskevat kaikkia koulun oppilaita. Niitä noudatetaan kouluaikana, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa (retket, teemapäivät, vierailut yms.)
  (view changes)
  11:37 am
 2. page Arvot edited Ihastjärven koulun toiminnan arvopohja on muodostettu vanhempien ja koko koulun henkilöstön kan…

  Ihastjärven koulun toiminnan arvopohja on muodostettu vanhempien ja koko koulun henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa.
  Rauhallisen ja turvallisen elinpiirin säilyttäminen.
  ympäristöLuonnon kunnioittaminen
  koulun koko
  Ihastjärven koulun toiminnan arvopohja on muodostettu vanhempien ja koko koulun henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa.
  Rauhallisen ja turvallisen elinpiirin säilyttäminen.
  ympäristöLuonnon kunnioittaminen
  koulun koko
  {logo.jpg}
  (view changes)
  11:32 am

Saturday, October 29

 1. page Työtapojen kuvaus edited {kaikki.jpg} Kaikki yhdessäKaikissa tilanteissa pyritään myönteisen yhdessäKaikessa toiminnassam…
  {kaikki.jpg} Kaikki yhdessäKaikissa tilanteissa pyritään myönteisenyhdessäKaikessa toiminnassamme pyrimme elämäniloisen ja hyvinvoivan ilmapiirin luomiseen
  ...
  onnistumisien kautta. Opetusmenetelmiä valittaessa otetaan huomioon oppilaiden kehitysvaiheKyläkoulussamme jokainen on arvokas oppija. Koulussamme opitaan, kasvetaan ja pyritään yksilöllisten piirteiden huomioimiseen sitenkehitytään, kun se opetusryhmässä on mahdollista. Eri-ikäisten oppilaiden yhteistyö on koulussammekoko kyläyhteisön tiedot ja taidot jalostuvat yhteiseksi hyväksi. Jokainen kylän asukas voi kokea olevansa tärkeä asia. Opetuksessa pyritään huomioimaan aiheet/aihealueet, joissa eri-ikäisten oppilaiden olisi mahdollista toimia yhteistyössä. Ongelmakeskeiset oppimistilanteetosa yhteisöä. KOULU KYLÄSSÄ-KYLÄ KOULUSSA
  Koulumme fyysinen oppimisympäristö on uuden koulun valmistumisen myötä erinomainen ja tarjoaa opetussuunnitelman toteuttamiselle hyvä lähtökohdat. Ihastjärven koulussa käytetään monipuolisia työtapoja
  ja oppilaan oma toiminnallisuusmenetelmiä. Näitä ovat oleellinen osa koulumme opetusmenetelmiä.mm. tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, yrittäjyys/yritteliäisyys, osallisuus, yhteisöllisyys, elinikäisyys, uuden teknologian luomat mahdollisuudet, ajattelun kehittämisen, luovuuden ja ideoinnin menetelmät..
  Pajatoiminta
  Lukuvuodessa pyritään järjestämään muutamia koko koulua koskevia toimintapäiviä. Pajapäivinä toimitaan pienryhmissä. Päivän aikana on 3 – 5 toimintapistettä, joissa jokainen oppilasryhmä käy vuorollaan. Pajapäivien suunnittelusta vastaavat opettajat.
  Kummitoiminta {kummit.jpg} Kummitoimintaa
  ...
  vastaavat opettajat. Mahdollisuuksien mukaanKummituokioita pidetään viikoittain kummituokioita.viikoittain.
  Koulun kotisivujen ylläpitäminen
  Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistä ja kehittymistä pidetään osana joka päiväistä toimintatapaa.
  (view changes)
  10:59 pm

More