3. Toimintakulttuurin kuvaus

3.1 Johtamiskulttuuri
3.2 Tiedonkulku
3.3 Sitoutuminen työyhteisössä
3.4 Pedagoginen kehittäminen
3.5 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen
3.6 Koulun järjestysmääräykset

3.1 Johtamiskulttuuri
Ihastjärven koululla on rehtori ja vararehtori, jotka molemmat ovat luottamustoimisia. Henkilökunnan ja rehtorin vuorovaikutusta edistetään syksyisin ja keväisin käytävillä kehityskeskusteluilla. Koulussamme kunnioitetaan työyhteisön jäsenten avoimuutta ja ainutlaatuisuutta sekä sitä, että kaikilla on hyvä olla. Johtaminen ja päätökset perustuvat keskustelevaan demokratiaan. Yksilöllisyydellä tarkoitetaan henkilökunnan oikeutta ja mahdollisuutta tehdä työnsä omien näkemyksiensä, vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaisesti.

3.2 Tiedonkulku
Vastuu tiedottamisesta on rehtorilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiedotusjärjestelmäämme tehden siitä mahdollisimman kattavan ja joustavan. Sen tehtävänä on tavoittaa kaikki koulussa työskentelevät, oppilaat, huoltajat, ulkopuoliset tahot, kyläyhteisö ja muut sidosryhmät.
Tiedottamisessa käytetään koulun blogia, joka löytyy internetistä osoitteesta www.ihastjarvi.wordpress.com sinne henkilöstö laittaa kaikki tiedotteet, joita koulutyöskentelyssä tulee. Lisäksi luokittain on viikko- tai kuukausitiedotteita, jotka jaetaan paperiversioina koteihin. Jokaisella oppilaalla on reissuvihko, joka kulkee oppilaan repussa kodin ja koulun väliä.
Henkilökunnan tiedottaminen tapahtuu opettajanhuoneen kalenterin avulla sekä työyhteisöpalavereissa. Lisäksi henkilökunnan sähköpostit tukevat tiedonkulkua.

3.3 Sitoutuminen työyhteisössä
Koululla on yhteiset tavoitteet, jotka syksyisin määritellään kullekin lukuvuodelle ja arvioidaan keväisin (BSC) sekä tehdään kehittämisehdotuksia. Koulun toimintaa ohjaa visio ja toiminta-ajatus, jotka koko työyhteisö on sisäistänyt ja toteuttaa niitä. Opetustyö, joka koetaan yhteiskunnallisesti erittäin tärkeäksi tehtäväksi, on kollegiaalista yhteistoimintaa koko koulun ja erityisesti oppijoiden yksilöllisyyden huomioimiseksi. Yhteistoiminnassa korostuvat koko työyhteisön esimerkki ja vastuu. Yhteistyö perustuu keskinäiseen kunnioittamiseen, tasavertaisuuteen, työtovereiden tukeen, avoimuuteen ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Jokainen työyhteisön jäsen vastaa omalla toiminnallaan koulun ilmapiiristä. Kaikilla koulussa työskentelevillä on oikeus ja velvollisuus osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yhteisöä koskevaan päätöksentekoon. Tulevaisuuden suunnittelun perustana on muutosten ennakointi mahdollisimman nopeasti, yhteiset kehityskeskustelut, viikoittaiset palaverit sekä kaikkien koulussa työskentelevien aloitteellinen toiminta.

3.4 Pedagoginen kehittäminen
Ihastjärven koulun keskeisenä pedagogisena ajatuksena on opettajien vahvoista aloista ponnistava osaaminen sekä mahdollisimman hyvän perusopetuksen toteuttaminen. Ohjaaminen, opettaminen ja oppiminen pyritään toteuttamaan konstruktivistisen pedagogiikan hengessä. Opetus- ja kasvatustyö nähdään kasvatuksena elämää varten korostaen lasten kokonaisvaltaista havaitsemista ja oppimista, heidän tunne-elämäänsä sekä toiminnallisuuttaan. Oppiminen nähdään oppijan omana aktiivisena taidon ja tiedon prosessina, jossa hän valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa pohjalta. Olennaista on oppijan oma kokeilu, ongelmaratkaisu ja ymmärtäminen. Kaikki osaaminen ja oppiminen edellyttävät tietojen ja taitojen yhteennivoutumista ymmärtämisen avulla. Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta hyödyntämään omat mahdollisuutensa ja kykynsä ja löytämään oma yksilöllinen tuloksia tuottava oppimistyylinsä. Opettajan hyvä oppilaantuntemus on tärkeää.

3.5 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen
Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät moniin eri oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisilla ja oppilaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Tämä toteutuminen näkyy koulun arkipäivän toiminnassa sekä lukuvuosittain erikseen sovittavissa koko koulun yhteisissä vuositeemojen toteutuksissa. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa edetään myös ala- ja yläkoulun oppimispolku huomioiden, joka Ihastjärven koulun osalta tarkoittaa itäisen alueen yläkoulun eli Lyseon koulun kanssa toteutettavaa yhteistyötä.

3.6 Koulun järjestysmääräykset
Järjestysmääräyksien tavoitteena on taata koulutyön rauhallinen sujuminen ja edistää kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräykset koskevat kaikkia koulun oppilaita. Niitä noudatetaan kouluaikana, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa (retket, teemapäivät, vierailut yms.)
· Hyvät tavat
· Kunnioitetaan toisiamme
· Ollaan hyviä kavereita
· Koulun rajat
· Autetaan toisiamme
· Huolehditaan yhteisistä tavaroista
· Tullaan reippaana ja iloisena kouluun
Elämäniloa elämää varten
Hyvät tavat kaunistavat
Tervehdin
Kiitän
Pyydän ja annan anteeksi
Käyttäydyn ystävällisesti, kohteliaasti ja rehellisesti
Järjestys on järkevää
Pyydän puheenvuoron
Ruokailen rauhallisesti
Liikun sisätiloissa kävellen
Pyyhin jalkineeni
Laitan tavarat oikeille paikoilleen
Ystävyys yhdistää
Kaikki kelpaavat kavereiksi
Tarjoan apua pyytämättä
En kiusaa ketään sanoilla enkä teoilla
En vahingoita toisten omaisuutta
En heittele hiekkaa, kiviä enkä lumipalloja
Kannan vastuuni koulutyöstäni
Teen kotitehtäväni
Huolehdin opiskeluvälineistäni