Ympäristöön, luontoon, biologiaan ja maantietoon liittyviä oppimisprojekteja


Ylli
1.-2. luokka
-
Liikenne ja liikennemerkit
- Kartta
external image 2865033032_e6ae8c2a0b.jpg?v=0Biologia
- Lajintuntemus

Biologian ainesisältöä

LK
PERUSTAVOITTEET ||

SISÄLLÖT

TYÖTAVAT
ARVIOINTI ||

5
Oppilas oppii:
 • Tuntemaan eliölajeja, niiden
 • rakennetta ja elämää sekä
 • sopeutumista
 • elinympäristöihinsä.
 • Liikkumaan luonnossa sekä
 • havainnoimaan ja tutkimaan
 • luontoa maastossa.
 • Toimimaan
 • ympäristöystävällisesti,
 • huolehtimaan
 • lähiympäristöstään ja
 • suojelemaan luontoa.
 • Tietämään perusasiat ihmisen
 • rakenteesta
 • ja elintoiminnoista.

 • Ymmärtämään seksuaalisuuden
 • osaksi ihmisen
 • persoonallisuutta ja
 • tunnistamaan murrosiän
 • tunnuspiirteitä.
 • Arvostamaan kasvua ja
 • kehitystä jokaisen
 • henkilökohtaisena prosessina.
 • Pohtimaan kasvuun,
 • kehitykseen ja sosiaaliseen
 • vuorovaikutukseen liittyviä
 • kysymyksiä.
 • Ottamaan vastuuta omista
 • teoistaan ja ottamaan huomioon
 • toiset ihmiset. ||
*
ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT
 • Eliökunnan kokonaisuuden
 • hahmottaminen ja
 • luokitteleminen.
 • Lähialueiden keskeisen
 • eliölajiston tunnistaminen ja
 • ohjattu oman
 • kulttuuriympäristön kasvien
 • kerääminen.
 • Eliöiden elinympäristöjen
 • tutkiminen.
 • Eläinten lisääntyminen.
 • Kasvien lisääntyminen ja
 • kasvu.
 • Ravintoketjut.

IHMISEN RAKENNE, ELINTOIMINNOT, KASVU JA KEHITYS
 • Ihmisen kehon rakenne,
 • keskeiset elintoiminnot,
 • lisääntyminen sekä murrosiän
 • fyysiset, psyykkiset ja
 • sosiaaliset muutokset.
 • Oman kehon arvostaminen ja
 • suojeleminen.
 • Murrosiän psyykkiset ja
 • sosiaaliset muutokset.
 • Läheisyyden tarve,
 • ihmissuhteisiin ja tunteiden
 • säätelyyn liittyvät sosiaaliset
 • tekijät sekä ikäkauteen liittyvät
 • oikeudet ja vastuu.
 • Seksuaalisen kehityksen
 • yksilöllinen vaihtelu.
 • Tervettä kasvua ja kehitystä
 • tukevat ja haittaavat tekijät.

LUONNON JA YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN

 • Ympäristölukutaidon ja
 • ympäristöystävällisen
 • toiminnan harjoitteleminen.
 • Luonnonsuojelu
 • Jokamiehen oikeudet ja
 • velvollisuudet. ||
Yksilö-, pari-, ja ryhmä-
työskentelyä monipuolisin
työtavoin mm. seuraavin
menetelmin:
 • Tutkimus (= ennakointi,
 • havainnointi, tutkiminen,
 • raportointi ja itsearviointi)
 • Integrointi eri oppiaineisiin.
 • - Tietotekniikan hyödyntäminen. ||
Oppiaine arvioidaan yhteisellä arvosanalla maantiedon kanssa.

Arviointi on jatkuvaa ja perustuu oppilaan monipuoliseen näyttöön, kuten:

 • Koetulokset
 • Työskentelytaidot ja
 • aktiivisuus oppitunneilla.
 • Kirjalliset työt.
 • Oppilaan asenne oppiainetta
 • kohtaan.
 • Kotitehtävien tekeminen.

Oppilaan itsearviointi kohdistuu sekä oppimisprosesseihin että tuotoksiin. ||

6
Oppilas oppii:
 • Tuntemaan eliölajeja, niiden
 • rakennetta ja elämää sekä
 • sopeutumista
 • elinympäristöihinsä.
 • Liikkumaan luonnossa sekä
 • havainnoimaan ja tutkimaan
 • luontoa maastossa.
 • Ymmärtämään, että ihminen on
 • ravinnontuotannossaan
 • riippuvainen muusta luonnosta.
 • Toimimaan
 • ympäristöystävällisesti,
 • huolehtimaan
 • lähiympäristöstään ja
 • suojelemaan luontoa.
 • Ottamaan vastuuta omista
 • teoistaan ja ottamaan huomioon
 • toiset ihmiset. ||

ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖ
 • Eliökunnan kokonaisuuden
 • hahmottaminen ja
 • luokitteleminen.
 • Eliöiden elinympäristöjen kuten
 • suon tutkiminen.
 • Kasvien kasvun kokeellinen tutkiminen.
 • Eläinten lisääntyminen.


LUONNON JA YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN
 • Luonnon monimuotoisuuden
 • merkitys.
 • Ympäristölukutaidon ja
 • ympäristöystävällisen
 • toiminnan harjoitteleminen. ||
Yksilö-, pari-, ja ryhmä-
työskentelyä monipuolisin
työtavoin mm. seuraavin
menetelmin:
 • Tutkimus (= ennakointi,
 • havainnointi, tutkiminen,
 • raportointi ja itsearviointi)
 • Integrointi eri oppiaineisiin.
 • - Tietotekniikan hyödyntäminen. ||
Arviointi on jatkuvaa ja perustuu oppilaan monipuoliseen näyttöön, kuten:

 • Koetulokset
 • Työskentelytaidot ja
 • aktiivisuus oppitunneilla.
 • Kirjalliset työt.
 • Oppilaan asenne oppiainetta
 • kohtaan.
 • Kotitehtävien tekeminen.

Oppilaan edistymistä ja työskentelyä arvioidaan suhteessa ops:n tavoitteisiin ja hyvän osaamisen kriteereihin.

Oppilaan itsearviointi kohdistuu sekä oppimisprosesseihin että tuotoksiin. ||Fysiikka-kemian oppisisällöt

Opetusmateriaalia ja ideoita
LK
PERUSTAVOITTEET ||
SISÄLLÖT ||
TYÖTAVAT ||
ARVIOINTI ||
5LUONNON RAKENTEET
Maailman kaikkeus
Oppilas
 • osaa tehdä havaintoja aurinkokunnasta ja tähtitaivaasta
 • ymmärtää Maan, Kuun ja Auringon suhteet ja niiden välisiä vuorovaikutuksia
 • tuntee aurinkokuntamme taivaankappaleet ja rakenteen

Liike ja voima
Oppilas
 • osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja veden vastus
 • tunnistaa erilaisia liikkeitä
 • osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä
 • tunnistaa vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä


AINEET YMPÄRILLÄMME
Vesi ja ilma
Oppilas
 • osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia
 • tietää, miten vesiä puhdistetaan
 • tuntee ilman koostumuksen
 • osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä
 • ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä ||

LUONNON RAKENTEET
Maailmankaikkeus
 • Maan, Kuun ja Auringon välisistä vuorovaikutuksista ja liikkeistä johtuvat ilmiöt (pimennykset, vuodenajat, vuorokaudenajat ja vuorovesi-ilmiö)
 • Aurinkokunnan ja tähtitaivaan rakenne
 • Aurinkokunnan ja tähtitaivaan havaintojen tutkiminen

Liike ja voima
 • Voimista aiheutuviin liike- ja tasapainoilmiöihin tutustuminen
 • Kappaleiden vuorovaikutuksista aiheutuvia erilaisia voimia (Maan vetovoima eli painovoima, kitka, ilman- ja vedenvastus)
 • Erilaisten liikkeiden tunnistaminen
 • Liikettä kuvaaviin käsitteisiin tutustuminen (paikka ja nopeus)
 • Liikelakien soveltaminen turvallisessa liikkumisessa ja tapaturmien ehkäisemisessä


AINEET YMPÄRILLÄMME
Vesi ja ilma
 • Veden ominaisuuksien tutkiminen (sulaminen, höyrystyminen, tiivistyminen, jähmettyminen)
 • Luonnonvesien tutkiminen
 • Vesien puhdistamiseen tutustuminen
 • Veden merkitys liuottimena
 • Ilman koostumus
 • Ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä
 • Ilmakehän rakenne
 • Ilmakehän merkitys elämän ylläpitäjänä ||
Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä toiminnallisin työtavoin mm. tutkimuksen tekemistä: ennakointi, tutkiminen, havainnointi ja raportointi sekä johtopäätösten tekeminen ||

SANALLINEN ARVIOINTI

Kuten opetussuunnitelman yleisessä osuudessa.
Arviointiin vaikuttavat
 • kirjalliset kokeet
 • kotitehtävien ja tutkimusten tekeminen
 • tunnilla työskentely ||

6

ENERGIA JA SÄHKÖ
Oppilas
 • tuntee eri jännitelähteitä
 • osaa tehdä kokeita, joissa sähköä tuotetaan erilaisten energiavarojen avulla
 • tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla
 • osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin
 • ymmärtää sähköturvallisuuden tärkeyden


AINEET YMPÄRILLÄMME
Maaperä ja aineet
Oppilas
 • osaa luokitella maaperästä saatavia aineita
 • tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä
 • osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä
 • tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä sekä elinkaaresta
 • osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia
 • tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista
ymmärtää, miksi päihdyttävät aineet ovat haitallisia ja osaa antaa esimerkkejä niiden käytön vaaroista (myös uskonnossa samaa sisältöä) ||

ENERGIA JA SÄHKÖ
 • Erilaisiin jännitelähteisiin tutustuminen, kuten paristo, akku ja polkupyörän dynamo
 • Erilaisten kokeiden tekeminen, joissa käytetään sähköä valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseksi
 • Maapallon energiavarojen saatavuuteen tutustuminen
 • Luonnonvarojen luokittelu uusiutuviin ja uusiutumattomiin
 • Sähköturvallisuuteen perehtyminen

AINEET YMPÄRILLÄMME
Maaperä ja aineet
 • Maaperästä saatavien alkuaineiden luokittelu sekä kemiallisia merkkejä
 • Aineiden erottamis-menetelmiä, kuten suodatus, kiteytys, seulominen
 • Ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvalliseen käyttöön tutustuminen
 • Ympäristön aineiden ja tuotteiden alkuperään ja elinkaareen tutustuminen
 • Eri aineiden ominaisuuksia tutkiminen, esimerkiksi happamuutta
 • Päihde- ja huumausaineiden keskeiset perusasiat ja niiden haitallisuuden ymmärtäminen ||