11. Erityisopetus ja oppilashuolto
Oppilashuollosta käytetään kaupungissamme myös käsitettä oppilashuolenpito. Mikkelissä laadittua oppilashuolenpidon käsikirja 2010 hyödynnetään oppilashuoltotyössä.
Oppilashuollon toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Oppilashuolenpidon tarkoituksena on oppilaan oppimisen, kasvun ja kehittymisen tukeminen opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen tukimuotojen (yleinen tuki,tehostettu tuki ja erityinen tuki) avulla. Oppilashuolenpidosta ja tuen tarpeiden arvioinnista sekä tarvittavasta tuen tarjoamisesta vastaavat päivittäin luokanopettaja, erityisopettaja ja rehtori. Näin koulu pyrkii vastaamaan yhteisöllisesti oppilaiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huoltajille ja oppilaille annetaan tietoa tukitoimista ja ne suunnitellaan ja totetutetaan yhdessä yhteistyössä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien
varhaiseen tunnistamiseen.
Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä
oppilashuoltoryhmässä. Ihastjärven koulussa on oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat luokanopettaja, erityisopettaja, rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori ja
terveydenhoitaja. Tarpeen mukaan kokouksiin osallistuvat vanhemmat, oppilas ja opettajia. Oppilashuoltoryhmät
kokoontuvat neljä kertaa vuodessa (syyskuu, marraskuu tammikuu, huhtikuu) ja tarvittaessa useammin.
Koulumme erityisopetuksesta vastaavat kiertävä laaja-alainen erityisopettaja ja luokanopettaja/erityisopettaja/rehtori. Kiertävä erityisopettaja käy koululla yhtenä päivänä viikossa. Erityispedagogiikan osaamista hyödynnetään jokapäiväisessä koulutyössä.

Koulun pihasuunnitleman tutkimista
Koulun pihasuunnitleman tutkimista