Arviointi on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Arvioinnilla kehitetään kouluyhteisön toimintaa ja sen avulla saadaan selville, miten toiminta vastaa asetettuja tavoitteita. Arviointi tukeutuu koulun toiminta-ajatukseen ja arvoihin.
Arviointiin osallistuvat koko koulun työyhteisö, oppilaat ja mahdollisesti huoltajat sekä muut yhteistyötahot. Koulun opetuksellista toimintaa arvioidaan keväisin syksyllä laaditun lukuvuosisuunnitelman ja BSC-strategian muodossa ja samalla muodostetaan kehittämisnäkökohtia tulevaisuuteen. Koulu saa arviointi- ja palautetietoa myös päivittäisen toimintansa kautta kehityskeskustelujen, oppilashuollon, vanhempieniltojen ja huoltajatapaamisten kautta.
Oppilasarviointi keskittyy prosessiin, sillä oppiminen nähdään syklisenä tapahtumana, jossa uutta tietoa suhteutetaan aikaisemmin opittuun. Arviointi tulee nähdä opettajan, oppilaan ja huoltajan kannalta motivoivana ja ohjaavana.
Ihastjärven koululla järjestetään arviointikeskusteluja, joissa oppilaan kehittymistä, kasvamista ja oppimista arvioidaan oppilaan, hänen huoltajansa ja luokanopettajan yhteisissä keskusteluissa.