Biologian ainesisältö ja tavoitteet SOTUNKI

PERUSTAVOITTEET

SISÄLLÖT

TYÖTAVAT
ARVIOINTI
5
Oppilas oppii:
 • Tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä sopeutumista elinympäristöihinsä.
 • Liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa.
 • Toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa.
 • Tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista.
*
*
 • ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT
 • Eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen.
 • Lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu oman kulttuuriympäristön kasvien kerääminen.
 • Eliöiden elinympäristöjen tutkiminen.
 • Eläinten lisääntyminen.
 • Kasvien lisääntyminen ja kasvu
 • Ravintoketjut ||
Yksilö-, pari-, ja ryhmä-
työskentelyä monipuolisin
työtavoin
 • Tutkimus (= ennakointi, havainnointi, tutkiminen, raportointi ja itsearviointi)
 • Integrointi eri oppiaineisiin
 • Eri luokkatasojen samojen aihealueiden oppimistehtävien yhdistämistä
 • Teemapäivät
 • Tietotekniikan hyödyntäminen ||
Arviointi on jatkuvaa ja perustuu oppilaan monipuoliseen näyttöön, kuten:
 • Koetulokset
 • Työskentelytaidot ja aktiivisuus oppitunneilla.
 • Projektityöt
 • Oppilaan asenne oppiainetta kohtaan.
 • Kotitehtävien tekeminen

Oppilaan itsearviointi kohdistuu sekä oppimisprosesseihin että tuotoksiin. ||
5
 • Ymmärtämään seksuaalisuuden osaksi ihmisen persoonallisuutta ja tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä.
 • Arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina.
 • Pohtimaan kasvuun, kehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä.
 • Ottamaan vastuuta omista teoistaan ja ottamaan huomioon toiset ihmiset.
IHMINEN
 • Ihmisen kehon rakenne, keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset.
 • Oman kehon arvostaminen ja suojeleminen.
 • Murrosiän psyykkiset ja sosiaaliset muutokset.
 • Läheisyyden tarve, ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu.
 • Seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu.
 • Tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät.


5

YMPÄRISTÖ JA LUONNONSUOJELU* Ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen.
 • Luonnonsuojelu
 • Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
code

code