Ihastjärven koulun toiminnan arvopohja on muodostettu vanhempien, koulun henkilöstön, oppilaiden ja kyläläisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.
Koulu kylässä, kylä koulussa:
Modernin palvelun kyläkeskus Ihastjärvellä
Oppia ikä kaikki!
Jokaisesta aamusta kiitollinen; avoin ikkunanäkymä

- voimaantuminen: tavoitteellisuus, onnistumiset ja elämykset, positiivinen palaute, yhteisten kokemusten jakaminen
- yhteisöllisyys: yhdessä tekeminen, toisten huomioiminen, hyödynnetään kaikkien tietotaito, epäitsekkyys
- käyttäjälähtöisyys, osallisuus
- elinikäinen oppiminen
- elämänilo
- hyvinvointi
- ihastjärveläisyys
- elämänkaariajattelu
Rauhallisen ja turvallisen elinpiirin säilyttäminen.
Luonnon kunnioittaminen
koulun koko

Ihastjärven koulun toiminnan arvopohja on muodostettu vanhempien ja koko koulun henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa.
Rauhallisen ja turvallisen elinpiirin säilyttäminen.
Luonnon kunnioittaminen
koulun koko
logo.jpg
Luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja koulun erityispiirteiden hyödyntäminen

Yhteishengen kasvattaminen esikoululaisista kuudesluokkalaisiin
koululla kaikki huolehtivat toinen toisistaan

Terveen itsetunnon kehittäminen. Opiskelu elämää, ei koulua varten.
Tärkeänä on järjestää oppijoille onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia, jotka ovat avain sekä itsetuntoon että motivaatioon.

Koti, uskonto, isänmaa
jokainen saa uskoa omalla tavallaan
koulun tapahtumissa perinteet näkyvillä
kotiseudun tunteminen

Suvaitsevaisuus
erilaisuuden hyväksyminen

Huomioidaan yksilöllisyys koulussa ja kotona
otetaan oppilaan edistymisaste huomioon
taidot ja osaaminen huomioidaan